mỗi thiết kế của threetrees đều mang những ý nghĩa riêng